Reklamačný poriadok

Spoločnosť AQUA – team Slovakia s.r.o. so sídlom Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 20836/S,  (ďalej aj ako spoločnosť AQUA – team Slovakia s.r.o. alebo predávajúci) vydáva v  súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a  zákona  č.  250/2007  Z.z.  o ochrane  spotrebiteľa,  tento reklamačný  poriadok  (ďalej  len "Reklamačný poriadok"). Reklamačný poriadok je dostupný na prevádzke spoločnosti AQUA – team Slovakia s.r.o. a zverejnený aj internetovej stránke www.aquateam.sk

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou na adresu AQUA – team Slovakia s.r.o, Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

 Záručná doba a záruka

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, alebo odo dňa prevzatia opravenej alebo upravenej veci kupujúcim od spoločnosti AQUA – team Slovakia s.r.o.

2. Zákonná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, na veci po oprave alebo úprave je 3 mesiace pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo spoločnosť AQUA – team Slovakia s.r.o. neurčí písomne dlhšiu záručnú dobu.

3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach je záručná doba 12mesiacov (podľa ust. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) stým, že predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú ich použitím alebo  opotrebením. Použité veci sú zo strany predávajúceho viditeľne označené ako „použité“  a  je  pri  nich  uvedená  informácia o ich  skrátenej záručnej dobe.

4. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Dlhšia  záručná  doba  môže  byť  stanovená  v tomto  Reklamačnom  poriadku  alebo  v technickej dokumentácii  spoločnosti AQUA – team Slovakia s.r.o. (napr.  prístupná  na  obale  tovaru  alebo  na  webovej  stránke www.aquateam.sk) alebo jej vyznačením v záručnom liste.

6. V prípade, ak spoločnosť AQUA – team Slovakia s.r.o. vystaví kupujúcemu záručný list,  uvedie  v ňom dobu trvania záruky, a to vyhlásením o trvaní záručnej doby ako aj bližšie podmienky o jej uplatnení, vrátane tých skutočností,  na  ktoré  sa  záruka  nevzťahuje.  Skutočnosťami,  na  ktoré  sa  zodpovednosť  za  vady spoločnosťou AQUA – team Slovakia s.r.o. nevzťahuje sú najmä:

a.) nesprávna montáž, napr. vykonaná svojpomocne kupujúcim v rozpore s návodom  k  tovaru  alebo vykonaná  neautorizovanou  osobou 

b.)  zlé zaobchádzanie s tovarom, napr. nesprávne skladovanie tovaru

c.)  bežné  opotrebenie,  alebo nesprávne používanie tovaru,

d.) poškodenie tovaru z dôvodu nadmernej vlhkosti v miestnostiach, kde  sa  tovar  nachádza,  eróziou, extrémnymi teplotami

e.)  mechanické  poškodenie tovaru, napr. škrabance, ryhy apod.

f.) nesprávna údržba a čistenie tovaru v rozpore s pokynmi predávajúceho a/alebo od výrobcu tovaru

g.) udalosti spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré nemá spoločnosť AQUA – team Slovakia s.r.o. vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc apod.)

h.) vady tovaru, bližšie špecifikované v predchádzajúcom bode tohto Reklamačného poriadku

i.) iné skutočnosti, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo na obale tovaru alebo bližšie uvedené na webovej stránke www.aquateam.sk.

7. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim až do doby, keď kupujúci bol po skončení opravy povinný reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ním určenej osoby prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru kupujúcim od predávajúceho. To sa podporne uplatní aj pri výmene súčiastky.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
  • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
  • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas.. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpi odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záverečné ustanovenia

1.Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 22.1.2021.